REGULAMIN TORU 

Ten sam regulamin znajdziesz podczas pierwszej rejestracji na naszym na torze.

 • Tor gokartowy „GOKART ARENA” znajduję się w Łodzi przy ul.Smugowej 19 i jest prowadzony przez firmę: PPHU ANNA zwanej dalej Organizatorem.

 • Przed wstępem na tor uczestnicy wyścigów  zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

 • Przez uczestników wyścigów zwanych dalej Uczestnikami rozumie się osoby przebywające na terenie toru Gokart Arena.

 • Uczestnicy przed przystąpieniem do wyścigu muszą dokonać elektronicznej rejestracji, za pomocą stanowiska komputerowego podłączonego do oprogramowania toru. Wymagane jest podanie takich danych jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, oraz potwierdzenie znajomości regulaminu toru, oraz zrobienie zdjęcia w celu późniejszej weryfikacji uczestnika.

 • Uczestnicy zgadzają się na wykorzystanie podanych danych do przesłania informacji reklamowych tylko od toru kartingowego.

 • Klient, który nie dokona pełnej rejestracji, nie może korzystać z toru kartingowego.

 • Uczestnicy przed przystąpieniem do wyścigu wnoszą opłatę zgodną z obowiązującym cennikiem za korzystanie z toru.

 • Klienci którzy dokonali rejestracji, godzą się na wszystkie postanowienia regulaminu. O zmianach w regulaminie zostaną poinformowani przez Organizatora.

 • Uczestnikiem jazdy mogą być osoby powyżej 135 cm wzrostu i wadze poniżej 120kg.

 • Osoby poniżej 18 roku życia zostaną dopuszczone do uczestnictwa w wyścigach tylko za zgodą swoich opiekunów i Organizatora. Organizator ma prawo zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek uczestnika.

 • Uczestnik akceptując regulamin oświadcza, iż nie istnieją przeciwwskazania do korzystania przez niego z toru gokartowego.

 • Z toru nie mogą korzystać osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków, ani żadnych środków mogących powodować zaburzenia świadomości lub reakcje utrudniające kierowanie pojazdem. Organizator ma prawo do natychmiastowego usunięcia Uczestnika z toru w przypadku podejrzenia o nie spełnieniu warunków Regulaminu, bez zwrotu pieniędzy. Organizator ma prawo do przebadania alkomatem osób, których stan wskazuje na wcześniejsze spożywanie alkoholu. Odmowa badania jest jednoznaczna z niedopuszczeniem uczestnika do jazdy gokartem.

 • Na terenie toru kartingowego obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

 • Uczestnicy przed przystąpieniem do wyścigu zobowiązani są do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami panującymi na torze kartingowym.

 • Zasady bezpiecznego stroju: strój uczestnika jest kompletny, przylegający, elementy ruchome garderoby jak: czapki, krawaty, paski, szaliki zostały odpowiednio zabezpieczone lub zdjęte na polecenie Organizatora.- obowiązuje pełne, płaskie obuwie (obuwie na obcasach, luźne buty, klapki są niedopuszczalne)- uczestniczyć w wyścigach może tylko osoba w kasku ochronnym – organizator jest zobowiązany udostępnić uczestnikom odpowiednie dla nich kaski- spod kasku nie mogą wystawać jakiekolwiek części włosów – zaleca się spięcie długich włosów oraz zabezpieczenie innych rzeczy zagrażających niebezpiecznemu wciągnięciu przez ruchome elementy gokarta

 •  Zasady bezpiecznego poruszania się po torze:
  - Uczestnik przed przystąpieniem do wyścigu zapozna się z przebiegiem trasy przejazdu, warunkami uczestnictwa zawartymi w regulaminie oraz znaczeniem sygnalizacji flagami obowiązującej na torze
  - Obowiązuje zakaz opuszczania gokarta po starcie wyścigu

 • Ogólna budowa gokarta:
  - Pojazd zawiera elementy ruchome mogące być niebezpieczne dlatego zaleca się zachować środki ostrożności (patrz punkt dotyczący bezpiecznego stroju)
  - Silnik gokarta jest umieszczony z boku i obowiązuje bezwzględny zakaz kontaktu fizycznego z jednostką napędową – istnieje zagrożenie poparzeniem

 • Znaczenie sygnalizacji flagami i światła awaryjne:
  Żółte światła awaryjne – ZATRZYMAJ POJAZD! Niebezpieczeństwo na torze. Nie opuszczaj pojazdu bez zgody obsługi toru. Ruszyć można dopiero po wyłączeniu świateł.
  - 
  Niebieska flaga –PRZEPUŚĆ SZYBSZY GOKART. Za Tobą znajduje się szybszy pojazd. Zjedź do krawędzi toru i przepuść szybszą osobę. Niestosowanie się do tej flagi może spowodować przerwanie Twojej jazdy przez personel. Utrudnianie jazdy innym uczestnikom skutkuje natychmiastowym usunięciem z toru.
  Czerwona flaga - OSTRZEŻENIE za niebezpieczną jazdę.
  Dwie czerwone flagi - DYSKWALIFIKACJA i powrót do pit-stopu.
  - 
  Szachownica – koniec jazdy, zwolnij i powoli wjedź do PIT STOPU.

 • Warunki uczestnictwa i korzystania z toru kartingowego:  

 • a) Start jazdy odbywa się za zgodą obsługi toru. Wyjazd z pit-stopu możliwy jest dopiero po sygnalizacji obsługi.  
  b) Uczestnik poruszą się po torze zgodnie z wyznaczoną przez organizatora trasą oraz kierunkiem ruchu, zachowując przy tym odpowiednią ostrożność – to jest taką, która nie zagraża jemu samemu oraz innym uczestnikom
  c) Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich uwag personelu obsługującego tor
  d) Zabrania się uderzania w inne pojazdy na torze, uderzania w bandy zabezpieczające
  e) Zabrania się utrudniania jazdy innym uczestnikom, np. celowe zajeżdżanie zajeżdżanie drogi, gwałtowne hamowanie, niekontrolowane poślizgi, blokowanie szybszego uczestnika
  g) Zabrania się opuszczania pojazdu w czasie wyścigu\
  h) Zabrania się przebywania w gokarcie bez kasku ochronnego
  i) Zabrania się prowadzenia gokarta jedną ręką
  j) Zabrania się chodzenia po torze) Maksymalna ilość gokartów na torze: 7 (chyba, że Organizator zadecyduje inaczej)
  l) Dla bezpieczeństwa startujących kolejność jazdy jest początkowo ustalana przez personel obsługujący tor przed rozpoczęciem wyścigu 
  m) Przerwy w wyścigu, przerwy działania toru ustalane są przez personel obsługujący tor
  n) Nie stosowanie się do sygnałów flagami, może skutkować przerwaniem wyścigu dla uczestnika/uczestników
  o) Przebieg trasy wyznacza tor z bandami w postaci opon. Uczestnik porusza się po torze nie najeżdżając na bandy.

 

 • Jeśli wystąpią problemy z kontynuacją jazdy lub usterki techniczne uczestnik niezwłocznie po ich zauważeniu poinformuje o tym personel obsługi toru: • nie wysiadamy z gokarta • jeśli to możliwe zjeżdżamy do PIT STOPU lub zatrzymujemy gokarta w miejscu nie powodującym utrudnień w ruchu innym uczestnikom• powiadomienie należy zgłosić przez podniesienie ręki do góry i poczekać na pomoc personelu.

 

 • Uczestnik lub rodzic/opiekun (w przypadku osób poniżej 18 lat) ponosi pełną odpowiedzialność karną, cywilną i finansową za szkody spowodowane podczas użytkowania toru gokartowego.

 • Każdy uczestnik korzysta z toru na własną odpowiedzialność i jest świadomy konsekwencji nie przestrzegania regulaminu, nie stosowania się do zaleceń personelu, oraz niebezpiecznej jazdy.

 

 • Złamanie niniejszego regulaminu wyklucza roszczenia względem organizatora w przypadku uszczerbku na zdrowiu, mieniu. 

 

 • W przypadku zatrzymania się pojazdu lub awarii Uczestnik będzie postępował zgodnie z odpowiednim punktem niniejszego regulaminu zachowując wszelkie środki ostrożności.

 

 • W sytuacjach uszkodzenia toru przez Uczestników czas przejazdu może zostać skrócony o czas usunięcia tych uszkodzeń w celu zachowania bezpieczeństwa dalszej jazdy.

 

 • Personel obsługujący tor kartingowy zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach do odmówienia lub wykluczenia z uczestnictwa w wyścigu Uczestników.

 

 • Organizator ma prawo przerwać jazdę uczestnika nie stosującego się do regulaminu toru w każdej chwili bez zwracania opłaty za przejazd.

 

 • Decyzje obsługi toru gokartowego są bezsprzeczne i ostateczne. Nie podlegają negocjacji. 

 

 • Unieważnienie jednego punktu z regulaminu nie wyłącza przestrzegania pozostałych.

 

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zagubione rzeczy na terenie firmy, ani za szkody rzeczowe, majątkowe, osobowe mogące wystąpić na skutek uczestnictwa w wyścigach.

 

 • Przed jazdą należy wyjąć z kieszeni klucze, telefony, dokumenty i inne rzeczy mogące wypaść na tor w czasie jazdy gokartem.

 

 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 • Organizator ostrzega, iż jazda gokartem jest niebezpieczna dla osób z nadciśnieniem i wadami serca. 

 • Organizator ostrzega, iż jazda gokartem może być niebezpieczna dla kobiet w ciąży.

 

 • Organizator ostrzega, iż jazda gokartem może być niebezpieczna – w przypadku nie zachowania ostrożności i nieodpowiedzialnej jazdy za szkody w mieniu i zdrowiu uczestnika i innych biorących udział w wyścigu, oraz osób trzecich Organizator nie odpowiada.

 

 • Osoby towarzyszące mogą oglądać wyścig tylko z miejsca wyznaczonego przez obsługę toru.

 

 • O kolejności wyścigów, osobach biorących udział i kolejności wyjazdu na tor decyduje Organizator.

 • W przypadku rezerwacji toru uczestnicy zobowiązani są do stawienia się minimum 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia jazdy, celem rejestracji w recepcji toru.

 • Spóźnienie się na zaplanowaną godzinę nie skutkuje wydłużeniem czasu trwania rezerwacji.

 • W przypadku wpłaty zadatku, klient jest zobowiązany do uiszczenia pozostałej kwoty za rezerwację toru maksymalnie w dniu rezerwacji, przed rozpoczęciem rywalizacji na torze. Akceptowane formy płatności: gotówka, karta płatnicza.

 • W przypadku rezygnacji klienta z rezerwacji, kwota zadatku nie zostaje zwrócona.